Hexabanner > Home

Wolfschlüger Fasnet und Kinderfasnet 2017

S'isch Fasnet endlich Fasnet, doa machet älle mit,

denn onser scheene Fasnet, dui hält an jeda fit.

S'isch Fasnet endlich Fasnet, doa will a jeder meh,

denn onser Wolfschlüger Fasnet, dui isch halt oifach schee!

 

tl_files/Plakate/Wolfschlüger Fasnet 2017.JPG

 

tl_files/Plakate/Wolfschlüger Kinderfasnet 2017.JPG

 

Wir auf facebook ...